לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

ניסיון

טקסט כלשהו

שם העורר:*
זהו שדה חובה
יש למלא רק אותיות ומספרים
נא לבחור את סוג המסמך המוגש:*
זהו שדה חובה
כתב ערר כולל נספחים
בקשת הארכה בהגשת ערר
נושא העורר:*
זהו שדה חובה
קביעת גבולות השטח כאמור בסעיף 2(א) לחוק העתיקות
דרישה חוזרת למסירת עתיקה לפי סעיף 5 לחוק העתיקות
סירוב לתת רשיון חפירה, ביטולו, התלייתו או התנייתו
סירוב לתת רשיון למסחר בעתיקות, ביטולו או התלייתו
סירוב לתת היתר להוצאת עתיקה מישראל לפי סעיף 22(ב) לחוק העתיקות
הודעה שעתיקה פלונית היא בעלת ערך לאומי
הודעה לאספן או לאדם אחר כי עתיקה שבידיו היא עתיקה מיוחדת
הודעה בדבר היותה או אי היותה של עתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות
סירוב לתת אישור מכירת עתיקה לפי סעיף 25א לחוק העתיקות
סירוב לתת אישור בנייה או שינוי אתר עתיקות לפי סעיף 29 לחוק העתיקות
אחר
שם המשיב:*
זהו שדה חובה
מנהל רשות העתיקות
רשות העתיקות
המועצה לארכיאולוגיה
צירוף קבצים:*
זהו שדה חובה
הגודל המקסימלי לקובץ הוא 25MB

ניתן להעלות קבצים מסוג pdf בגודל עד 25MB בלבד.
לבחירת קובץ אחר מזה שנבחר, יש ללחוץ על "בחירת קובץ".