לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

הגשת ערר

על פי סעיף 2ב רישא לתקנות העתיקות סדרי הדין בועדת ערר תשמ"א-1981 ניתן להגיש ערר במיישירין באתר זה של הועדה בעותק אחד בלבד ואין צורך לשלוח לה עותקים בדואר רשום. להגשת הערר ניתן לצרף קובץ אחד בלבד בפורמט PDF.

עמוז זה נועד לפתיחת הליך הערר בלבד או להגשת בקשת הארכה. בקשות אחרות יש להגיש בעמוד "דיוונים תלויים ועומדים" בקישור בתפריט העליון. 

ערר ניתן להגיש נגד החלטת רשות העתיקות תוך 30 יום מיום קבלת החלטת הרשות. ניתן לבקש הארכה בת 14 יום להגשת ערר פעם אחת בלבד. בקשת הארכה יש להגיש כאן לועדה.

ישיבות הועדה תיערכנה בתאריכים שייקבעו באמצעות מערכת zoom. הקישור לכניסה למערכת הזום מופיע בתפריט. 

לצורך הגשת הערר אנא מלאו את הטופס הבא.

יש להעלות את כתב הערר ואת הנספחים בקובץ אחד.

אזהרה לאחר הגשת הערר לא ניתן למחוק אותו!